Finns det någon bekräftelse av de bibliska händelserna från källor utanför Bibeln?

673

Den bäst dokumenterade bibliska händelsen är den världs-vida floden som beskrivs i 1 Moseboken 6-9. Ett antal babyloniska dokument har upptäckts som beskriver samma flod.

Den sumeriska kungalängden (avbildad ovan), som ett exempel, räknar upp kungar som regerade långa tidsperioder. Sedan kom en stor flod. Efter floden regerade kungarna mycket kortare tidsperioder. Det är samma mönster som vi finner i Bibeln. Människan hade längre liv före floden och kortare efter. Den 11:e inskriptionen av Gilgamesheposet talar om en ark, djur som togs ombord på arken, fåglar som sändes ut under flodens lopp, arken som landade på ett berg och ett offer som offrades efter att arken landat.

Adapaberättelsen talar om ett test för odödlighet med mat som inslag, liknande berättelsen om Adam och Eva i Edens trädgård.

Sumeriska skrivtavlor redogör för språkförbistringen som vi har det i den bibliska redogörelsen om Babels torn (1Moseboken 11:1-9). Det var en gyllene tidsålder när alla människor talade samma språk. Talet blev sedan bringat i oordning av guden Enki, visdomens herre. Babylonierna hade en liknande berättelse där gudarna förstörde ett tempel torn och ”skingrade dem vitt och brett och gjorde deras tal konstigt.”

Andra exempel från källor utanför Bibeln ger stöd för de bibliska händelserna:

 • Fälttågen in i Israel av Farao Sisak (1 Kungaboken 14:25-26), berättas på väggarna i Amuns tempel i Thebe, Egypten.
 • Moabs uppror mot Israel (2 Kungaboken 1:1; 3:4-27), finns beskriven på Mesa inskriptionen.
 • Samarias fall (2 Kungaboken 17:3-6, 24; 18:9-11) för Sargon II, Assyriens kung finns återgiven på murarna i hans palats.
 • Nederlaget vid Ashdod av Sargon II (Jesaja 20:1), finns berättat på murarna i hans palats.
 • Fältåget med den assyriske kungen Sanherib mot Juda (2 Kungaboken 18:13-16), finns redogjort på Taylors prisma.
 • Belägringen av Lakis av Sanherib (2 Kungaboken 18:14, 17), som det berättas om i Lakiska källor..
 • Lönnmördandet av Sanherib av hans egna söner (2 Kungaboken 19:37), som det berättas om i hans son Esarhaddons redogörelser.
 • Nineves fall som det förutsagts av profeterna Nahum och Sefanja (2:13-15), återberättat på en Napopalassars skrivtavla.
 • Jerusalems fall – till kung Nebukadnessar, den babyloniske konungen (2 Kungaboken 24:10-14), som det berättas om i de babyloniska krönikorna.
 • Fångenskapen av Jojakin, kung i Juda, i Babylon (2 Kings 24:15-16), som det berättas om i babyloniska urkunder.
 • Babylons fall till meder och perser (Daniel 5:30-31), finns återgiven på Kores Cylinder.
 • Befriandet av fångarna i Babylon av Kores den store (Esra 1:1-4; 6:3-4), som det berättas om på Kores Cylinder.
 • Jesu historiska existens som återgivs av Josefus, Suetonius, Tallus, Plinius den yngre, Talmud, och Lucius.
 • Judarna tvingades lämna Rom under Klaudius regeringstid (41-54 e.kr.) (Apostlagärningarna18:2), som också berättas av Suetonius.

Författare: Bryant Wood från Associates for Biblical Research
Copyright 1995, Associates for Biblical Research, All Rights Reserved – except as noted on attached ”Usage and Copyright” – använt med tillstånd från Christiananswers.net i samarbete med FAQ på www.kristen.nu